Dabas parks "Salacas ieleja"

Salacas ielejas dabas parks ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā ietilpstošs dabas parks, kas iever Salacas upes ieleju no Mazsalacas līdz Salacgrīvai. Dabas parks izveidots, lai saglabātu Salacas ielejas biotopu kompleksu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un ielejas ainavisko daudzveidību. Šī ir nozīmīga teritorija vairāku ES Biotopu direktīvas biotopu - smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, nogāžu mežu, avoksnāju, upju straujteču un sausu pļavu kaļķainās augsnēs u.c. aizsardzībai. Izcila ainaviskā vērtība daudzos upes posmos, īpaši pie Mazsalacas Skaņākalna apkārtnē, lejpus Staiceles, Mērnieku krāces un Sarkanās klintis. Teritorija nozīmīga arī no ģeoloģiskā viedokļa (Pietraga Sarkanās klintis, Dauģēnu klintis un alas, Neļķu klintis un alas, Silmaču iezis un alas, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas u.c.).

Pastāsti citiem